Følg os på
  
  
  
  

VilkĂĄr & betingelser

For køb via tartel.com

1. Introduktion
1.1 Denne mobilapplikation eller bestillingshjemmeside (afhængig af den platform, du anvender) ("Tjenesten") stilles til rådighed af Tartel Holding ApS, CVR-nummer 41480912, Klosterstræde 17, 1157 København K, Danmark ("Tartel") og giver dig mulighed for at købe varer fra Tartels restauranter.

1.2 Disse brugerbetingelser ("Betingelserne") gælder for din brug af Tjenesten, herunder din registrering i samt bestilling af og betaling for varer via Tjenesten.

1.3 Indgåelse af aftale med Tartel: En gennemført ordre via Tjenesten udgør et bindende tilbud til Tartel om at indgå en aftale om levering af de pågældende varer, som du har bestilt. Først når Tartel har accepteret ordren, er der indgået en bindende aftale om levering af varerne mellem dig og Tartel.

2. Købsbetingelser
2.1 For at kunne anvende Tjenesten skal du sørge for, at du har en fungerende enhed, hvorigennem du tilgår Tjenesten, og at du har internetforbindelse. Når du køber en vare via Tjenesten skal du betale ved at bruge enten et kredit- eller debetkort, som accepteres af Tjenesten, via en ekstern PCI-certificeret server.

2.2 Når du bruger Tjenesten garanterer du, at du (i) er myndig til at indgå bindende aftale om brug af Tjenesten og køb af varer hos Tartel, (ii) er mindst er 18 år gammel, (iii) kun vil bruge Tjenesten til personlig, ikke-kommerciel brug, og ikke til videresalg af varer, og (iv) ikke vil krænke nogen immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjepart, i forbindelse med din brug af Tjenesten.

2.3 Du må udelukkende bruge Tjenesten til de formål, den er tiltænkt. Du må således ikke udskille en individuel komponent af Tjenesten eller indarbejde denne i dine egne eller andres programmer eller software, eller udnytte den på nogen anden måde til andre end de tiltænkte formål. Du må ikke hjælpe, tilskynde eller autorisere tredjemand til/med at ændre, foretage reverse engineering, dekompilere eller adskille Tjenesten eller dele af softwaren heri, hverken helt eller delvist, eller skabe afledte værker af hele eller dele af Tjenesten.

2.4 Alle priser og gebyrer, som er angivet i Tjenesten for alle varer mv., er inklusiv alle gældende skatter og afgifter, herunder moms.

2.5 Du må ikke på nogen måde manipulere transaktioner, der foretages via Tjenesten, eller bruge Tjenesten i strid med gældende lovgivning og/eller tillade eller bidrage til, at andre gør det.

3. Betalings- og leveringsbetingelser
3.1 Når du køber varer via Tjenesten vil du blive bedt om at indtaste dine betalingsoplysninger til betaling for varer med dit betalingskort. Dine betalingsoplysninger gemmes og opbevares af Tjenesten på en sikker, ekstern og PCI-certificeret server. Tjenesten bruger de 3 cifre på bagsiden af dit betalingskort som kode for at sikre betalinger via Tjenesten. Ved afhentning eller levering af varer kan du blive bedt om at fremvise din telefon med dit ordrenummer til Tartels personale, til brug for Tartels identifikation af dig og din ordre. Du er selv ansvarlig for at passe på dit ordrenummer til brug for sådan identifikation.

3.2 Tjenesten vil sikre, at alle oplysninger, der sendes mellem Tjenesten og serveren, krypteres. Tjenesten er ikke ansvarlig for eventuelle krav som følge af misbrug af dit betalingskort, hvor dette skyldes, at du ikke har opbevaret dit betalingskort på sikker vis.

3.3 Tjenesten sikrer, at de bestilte varer leveres til dig inden for rimelige branchetider. Tartel kan underrette dig om en anslået tid for levering eller afhentning af dine varer. Vi gør opmærksom på, at sådanne anslåede tider ikke kan betragtes eller behandles som garantier.

3.4 Tjenesten vil overholde gældende lovgivning og regler i relation til din brug af Tjenesten, herunder regler vedrørende fjernsalg, refundering og returnering, databeskyttelse samt fødevaresikkerhed.

3.5 Håndteringsgebyr. Udover prisen for de bestilte varer samt evt. levering, kan Tjenesten opkræve dig et mindre håndteringsgebyr for hver ordre, der afgives via Tjenesten (uanset om sådanne ordre accepteres af Tartel eller ej). Det til enhver tid gældende håndteringsgebyr vil fremgå tydeligt af den samlede oversigt over din ordre, inden din ordre afgives og betaling gennemføres.

4. Varighed og ændringer
4.1 Betingelserne gælder så længe du bruger Tjenesten. Alle Betingelser vedrørende ansvar, skadesløsholdelse mv., hvor krav kan gøres gældende senere, skal dog fortsætte med at gælde, efter du er ophørt med at bruge Tjenesten.

4.2 Ændring eller annullering af din ordre. Når du har indsendt og betalt for din ordre er det ikke muligt at ændre eller annullere ordren via Tjenesten.

4.3 Tartel kan afvise din ordre, hvis Tartel fx ikke længere har varerne på lager, eller hvis Tartel har for travlt til at kunne imødekomme din ordre indenfor rimelig tid.

4.4 Tilbagebetaling for afviste ordre. Når du gennemfører en ordre, vil din bank eller kortudsteder reservere det skyldige beløb. Hvis ordren afvises, vil din bank eller kortudsteder frigive beløbet tilbage til din konto (uden at overføre beløbet til Tjenesten). Vi gør opmærksom på, at denne proces kan tage op til 7 dage.

5. Immaterielle rettigheder
5.1 Alle patenter, varemærker, tjenestemærker, designs, brugsmodeller, uregistrerede varemærker, forretnings- eller firmanavne (herunder internetdomænenavne og e-mailadresser), ophavsret (herunder ophavsret i udsendelser, computersoftware og databaser), halvlederprodukters topografiske rettigheder, databaserettigheder og designrettigheder, opfindelser (herunder forbedringer af, eller tilføjelser til, opfindelser), opdagelser, knowhow og enhver anden/alle andre intellektuel(le) og industriel(le) ejendomsret og rettigheder af en lignende eller tilsvarende karakter ("Immaterielle Rettigheder") på www.tartel.com eller i Tjenesten, herunder Tjenestens brand, logo og udtryk, community-funktioner, underliggende software og teknologi samt al information, brugerdata og andet materiale, der genereres som led i driften af hjemmesiden eller Tjenesten, tilhører Tjenesten eller Tjenestens licensgivere. Du erhverver ingen krav på nogen rettigheder, adkomst til eller interesse i samme, ligesom ingen goodwill vil tilfalde dig i kraft af din brug af Tjenesten.

5.2 Skadesløsholdelse. Du accepterer at ville skadesløsholde Tjenesten for alle direkte og indirekte tab og omkostninger mv. forbundet med ethvert krav vedrørende krænkelse af tredjemands Immaterielle Rettigheder, som følge af din brug af Tjenesten.

6. Adgang til tjenesten og oplysninger i tjenesten
6.1 Tjenesten driver Tjenesten ud fra et mål om at give dig konstant adgang. Du anerkender dog, at Tjenesten ikke er forpligtet til at sikre, at Tjenesten er kontinuerlig, og at Tjenesten ikke vil være ansvarlig, hvis adgang til Tjenesten afbrydes uden varsel, fx som følge af vedligeholdelse eller nedbrud.

6.2 Tjenesten vil i kommercielt rimeligt omfang forsøge at sikre, at oplysningerne på Tjenestens hjemmeside og i Tjenesten til enhver tid er korrekte og retvisende.

6.3 Tjenesten er ansvarlig for, at de priser og varebeskrivelser, der angives i Tjenesten, er korrekte.

6.4 Du er selv ansvarlig for at erhverve, installere, vedligeholde og opdatere alt tilslutningsudstyr, som måtte være nødvendigt for, at du kan tilgå og bruge Tjenesten og dens funktionaliteter, samt sikre at din brug af Tjenesten sker i overensstemmelse med Betingelserne.

7. Ansvar
7.1 Parternes ansvar over for hinanden i tilfælde af død, personskade, bevidst urigtige oplysninger eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives ved ufravigelig lovgivning, begrænses ikke.

7.2 Ansvarsfraskrivelse. Med forbehold for pkt. 7.1 begrænses Tjenestens ansvar over for dig i enhver henseende, i videst muligt omfang, dvs. at ansvarsfraskrivelsen gælder udelukkende med de begrænsninger, der følger af ufravigelig lovgivning.

8. Databeskyttelse
8.1 Tjenesten er forpligtet til at beskytte dit privatliv og din sikkerhed. Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i Tjenestens Persondata- & cookiepolitik.

9. Andre vilkĂĄr
9.1 Tjenesten kan fra tid til anden ændre Betingelserne. Ved sådanne ændringer, vil de nye brugerbetingelser blive vist i Tjenesten i forbindelse med din næste brug.

9.2 Hvis en af Betingelserne anses for at være ugyldige eller af anden grund ikke kan håndhæves, skal de(n) pågældende Betingelse(r) ikke anses for at udgøre en del af Betingelserne, uden at dette dog berører gyldigheden og håndhævelsen af den øvrige del af Betingelserne.

9.3 Hvis Tartel undlader at håndhæve et eller flere Betingelser overfor dig, skal dette ikke betragtes som afkald på retten hertil, idet Tjenesten forbeholder sig retten til evt. af håndhæve hele eller dele af Betingelserne på vegne af Tartel.

9.4 Lovvalg og værneting. Betingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og evt. tvister skal indbringes for de danske domstole.

10. Reklamation, fortrydelsesret og klager
10.1 Reklamation. Den danske købelovs regler om mangler finder anvendelse, hvorefter du kan gøre mangelsbeføjelser gældende overfor Tartel (fx hvis dine varer er beskadiget eller, hvis leveringen på anden måde er mangelfuld). Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret efter modtagelse af de købte varer. Når der er tale om letfordærvelige fødevarer (som din ordre ofte vil omfatte), gør vi dog opmærksom på, at det vil være nødvendigt at reklamere straks eller hurtigst muligt efter modtagelse af varerne, hvis Tartel skal kunne håndtere og imødekomme din reklamation.

10.2 Fortrydelsesret. Når du køber varer hos Tartel via Tjenesten, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Til brug for din klare og utvetydige meddelelse om fortrydelse, kan du udfylde og sende e-mærkets standardfortrydelsesformular, som findes her. Formularen skal sendes til Tartel eller alternativt, til os, på mail@tartel.com. Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesretten dog ikke gælder ved køb af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt (fx ferske madvarer eller kølevarer) eller forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

10.3 Hvis du er utilfreds med de leverede varer og/eller, og hvis du ønsker at reklamere eller på anden vis klage, kan du i første omgang kontakte Tartel. Du kan kontakte Tartel via de kontaktoplysninger, der er tilgængelige på www.tartel.com.

10.4 Klager. Du har mulighed for at klage over Tjenesten eller over de varer, som Tartel har leveret, til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via Europa-Kommissionens platform til online tvistbilæggelse på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du kan desuden klage over de varer, Tartel har leveret, til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme via www.hrt-ankenaevn.dk/, eller til Fødevarestyrelsen på www.foedevarestyrelsen.dk. Dette gælder også hvis du ikke er tilfreds med Tartels håndtering af din reklamation eller klage,

11. Accept af betingelserne
11.1 Ved at gennemføre ordren eller ved at gennemføre oprettelse af din brugerprofil hos Tjenesten, tilkendegiver du, at du accepterer Betingelserne.

11.2 Din aftale om brug af Tjenesten kan til enhver rekvireres hos Tjenesten, idet den opbevares elektronisk hos Tjenesten. Din aftale om køb af varer hos Tartel (dvs. din ordrebekræftelse) opbevares elektronisk hos Tartel, og kan til enhver tid rekvireres hos Tartel.